Lexislación de Educación galega

Na versión de hoxe (31/08/2011) sobre a anterior (31/08/2011), engadíuse:

Orde do 10 de outubro de 2011 pola que se establece a oferta de programas de cualificación profesional inicial en centros públicos na Comunidade Autónoma de Galicia

Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Engadíuse a corrección de erros do Real Decreto 1146/2011 que modifica o anexo III onde se adscribe a docencia na ESO e no bacharelato aos diversos departamentos (prioridade para impartir Informática e Orientación Profesional e Iniciativa Emprendedora).