Doce escolas de Ferrolterra din estar abocadas ao peche